DỊCH VỤ

Diện đầu tư kinh doanh và di cư tay nghề chủ bảo lãnh

DỊCH VỤ AMRC TẠI VIETNAM

Diện kinh doanh sáng tạo tạm trú

VISA 188A

Diện kinh doanh sáng tạo thường trú

VISA 888A

Diện đầu tư có bảo lãnh tạm trú

VISA 188B

Diện đầu tư có bảo lãnh thường trú

VISA 888B

Diện đầu tư trọng yếu tạm trú

VISA 188C

Diện đầu tư được chấp thuận

VISA 188C

Diện đầu tư trọng yếu thường trú

VISA 888C (bước tiếp của VISA 188C)

Diện doanh nhân tài năng

VISA 132

Thời gian giám sát VISA DN tài năng

VISA 132

LIÊN HỆ TƯ VẤN